Ako vo firme určujete priority rizík?

|

Pre or­ga­ni­zá­cie exis­tu­jú dva dô­vo­dy, pre­čo si pri­vi­le­go­va­né prís­tu­py vy­ža­du­jú ne­ma­lú po­zor­nosť. Pr­vot­ne je to ri­zi­ko zneu­ži­tia a dru­hot­ne sú to pred­pi­sy a prí­pad­né san­kcie za ne­sú­lad s po­žia­dav­ka­mi. Veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií, veľ­ký po­čet miest a spô­so­bov ulo­že­nia a spra­co­va­nia in­for­má­cií, ako aj veľ­ký po­čet bo­dov a ka­ná­lov prís­tu­pu k in­for­má­ciám si vy­ža­du­je aj veľ­ký po­čet pri­vi­le­go­va­ných prís­tu­pov na rôz­nych úrov­niach. Aj preto má pre firmy veľký význam Privileged Access Management (PAM). Pred jeho nasadením si však musíte položiť otázku: Ako určujete prirority rizík?

Privileged Acess MAnagement